คุณรู้หรือไม่ Preventive Maintenance (PM) คืออะไร ?

 Preventive Maintenance (PM) คือ การบำรุงรักษา หรือ การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  

ช่วยทำให้การเสื่อมสภาพของอุปกรณ์นั้นๆ ช้าลง  ซึ่งเรียกได้ว่า เป็นการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ก่อนที่อุปกรณ์นั้นจะชำรุดหรือ

เสียหาย

ขั้นตอนการให้บริการ

ทำไมเราควร PREVENTIVE MAINTENANCE (PM) คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงในองค์กร

1.เพื่อให้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  

2.เพื่อแก้ไขซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และอุปกณ์ต่อพ่วงที่ชำรุด ให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

3.เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ชิ้นนั้นๆ

4.เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงเมื่อเกิดการชำรุดแล้ว ซึ่งมักมีราคาค่อนข้างสูง

5.เพื่อลดความถี่ของความขัดข้องที่เกิดขึ้น

  

 

ทำ Preventive Maintenance (PM) ได้ประโยชน์อะไร ?

 1.สามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำคู่มือซ่อมบำรุงได้ 

 2.ใช้ในการวางแผนหรือกำหนดการซ่อมบำรุง

 3.เป็นแนวทางในการจัดเตรียมคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆสำหรับการบำรุงรักษา

 4.อุปกรณ์ต่างๆ อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน

 5.ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่

 

หากองค์กรของท่านไม่ทำ Preventive Maintenance (PM) จะเกิดอะไรขึ้น ?

1.ไม่มีข้อมูลในการตรวจเช็คหรือซ่อมบำรุงเครื่อง

2.ไม่สามารถวางแผนการหรือกำหนดการซ่อมบำรุงได้

3.คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

4.ในองค์กรมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น จากการสั่งซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงใหม่

5.ทำให้ระบบงานเกิดความเสียหายซึ่งจะมีผลกระทบสำคัญในด้านธุรกิจ

 

ความเสียหาย คือ ต้นทุนที่จะเกิดขึ้นอย่างมหาศาล

ในทุกองค์กร สิ่งที่มีความสำคัญในลำดับต้นๆ ของการบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จ คือการบริหารต้นทุน (Cost Management ) ซึ่งการทำ 

Preventive Maintenance (PM) มีส่วนช่วยให้การบริหารต้นทุนง่ายขึ้น  ค่าใช้จ่ายในองค์กรลดลง ส่งผลให้องค์กรมีกำไรมากขึ้นตามไปด้วย ยกตัวอย่างเช่น 

งบประมาณในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆประจำปีลดลงได้ เนื่องจากการทำ Preventive Maintenance (PM) ช่วยทำให้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ

เหล่านั้น  ชำรุดหรือเสื่อมสภาพช้าลง สามารถใช้งานได้ยาวนานขึ้น

 

คุณรู้หรือไม่ว่าการทำ Preventive Maintenance (PM) เป็นงานส่วนหนึ่งในองค์กร

เป็นที่ทราบกันดีว่า งานดูแลรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนั้น เป็นหน้าที่ของแผนก IT แต่บางองค์กรมีขนาดใหญ่ มีเจ้าหน้าที่ 

IT ที่ต้องดูแลรับผิดชอบไม่เพียงพอ หรือดูแลได้ไม่ทั่วถึง ทำให้เกิดผลกระทบตามมาถึงความไม่พร้อมของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง หรือองค์กรขนาดกลาง ที่ไม่

ได้มีการวางแผนการทำ Preventive Maintenance (PM) และยังขาดผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ในองค์กร  ก็อาจจะก่อให้เกิดความสูญเสียต่อการดำเนินงานได้  

                เพราะฉะนั้น องค์กรต่างๆ จึงควรให้ความสำคัญกับการทำ Preventive Maintenance (PM) สำหรับตรวจเช็คอุปกรณ์ ตามอายุการใช้งาน เพื่อลดปัญหา

ต่างๆที่จะเกิดขึ้น

 

 ลูกค้าอ้างอิง

 

 

 

 

สนใจ ติดต่อ คุณสมคิด E-Mail : somkid@ssa-itproducts.com Tel : 0 2619-2373 Mobile : 085-905-4552

หรือ 

กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มด้านล่าง

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 16,052